RODO

W oparciu o art. 14 RODO poniżej przedstawiam informacje o  przetwarzaniu Państwa danych osobowych. 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Piotr  Urszula Patryk i Weronika Bołtromiuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: BOLTIM-PEK s.c. Piotr i Urszula Bołtromiuk  NIP 7282283158 ul. Przędzalniana 113, 93-286 Łódź, e-mail: biuro@boltim-pek.pl, 
  2. Państwa dane pozyskaliśmy w oparciu o dostępne dane zamieszczone np. w CEIDG,
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

- dla prawidłowej realizacji zawartej z Panią/Panem umowy o świadczenie usług, umowy kupna-sprzedaży,- dla celów podatkowych,- dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego , jeśli takie się pojawią.

  1. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
  2. Podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych jest:

- art.6 ust.1 lit.b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  - dalej RODO (tzn, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy), - art.6 ust.1 lit.c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży, np. obowiązek archiwizacyjny),- art.9 ust.2 lit.f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

  1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, którym mamy obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, np. Urząd Skarbowy, ZUS, a także podmioty świadczące dla nas usługi księgowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztowe, firmy obsługujące programy księgowe.
  2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas wykonywania umowy oraz do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w  związku z realizacją 5-letniego  obowiązku archiwizacyjnego.
  3. Pani/Pana dane nie podlegają automatycznemu profilowaniu.
  4. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w RODO.
  5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem: www.uodo.gov.pl)